Πληρωμή
Πληρωμή

Αποζημίωση απόλυσης 2024: Ποια είναι τα χρήματα για την πληρωμή

Ποια είναι η αποζημίωση απόλυσης 2024: Ποια είναι τα χρήματα;

NEWSE: Αποζημίωση απόλυσης: Πόσα είναι τα χρήματα;
Αποζημίωση απόλυσης 2024

Έτσι υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης 2024, πόσα δικαιούστε, τι ισχύει με την προειδοποίηση;

Η απόλυση ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν γίνεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησης της προς τον εργαζόμενο.

Ο εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης.

Μάλιστα αν εργάζονταν πάνω από 16 χρόνια θα πάρει σαν πληρωμή τους μισθούς ενός ολόκληρου χρόνου.

Τέλος, για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται και άλλη αποζημίωση απόλυσης.

Τι αλλάζει με την αποζημίωση απόλυσης;

Ειδικές παρεμβάσεις εντάσσονται στο νομοσχέδιο και ως προς το σκέλος της δοκιμαστικής περιόδου.

Δοκιμαστική περίοδος

Ανώτατο όριο οι έξι μήνες. Θεωρείται ικανοποιητικός χρόνος για να αντιληφθεί ο εργοδότης εάν ο εργαζόμενος είναι επαρκής ή είναι ακατάλληλος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Η σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, μόλις ο εργαζόμενος συμπληρώσει το εξάμηνο της δοκιμαστικής περιόδου. Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται εκείνη κατά την οποία ξεκίνησε η δοκιμαστική περίοδος.

Αποζημίωση απόλυσης

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί από τον εργοδότη έως και 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να οφείλεται στον εργαζόμενο αποζημίωση απόλυσης.

Διευθέτηση χρόνου εργασίας

Εργαζόμενος που θα επιλέξει να εργάζεται σε περισσότερους του ενός εργοδότες, με παράλληλη απασχόληση, απαγορεύεται να απολυθεί για τον λόγο αυτό από τον πρώτο εργοδότη του. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την απόλυσή του.

Απουσία από την εργασία

Τυχόν απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του το λιγότερο για πέντε συνεχόμενες ημέρες, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, συνιστά λόγο απόλυσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση.

Διακρίσεις

Άκυρη θα θεωρείται εφεξής η απόλυση, που θα αποδεικνύεται ότι προέκυψε επειδή ο εργοδότης έχει προβεί σε κάποιας μορφής δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου. Ως τέτοια θεωρείται τυχόν διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εξαιτίας εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, λόγω γενετήσιου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ακόμα και λόγω ηλικίας.