ΑΣΕΠ: Ξεκίνησε η προκήρυξη 1ΥΓ/2020

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 38 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην ανώνυμη Εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΩΤΥΦ6Η6-ΑΝ3) και στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα opengov.gr και στην ιστοσελίδα το υπουργείου.

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω πρόσκληση έχουν τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης.

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας «ΑΙΤΗΣΗ -Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών και Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (Βοήθεια > Εγχειρίδια Χρήσης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 – ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 μμ.