Δημόσια ΙΕΚ πρακτική άσκηση: Τι ισχύει;

Δείτε τι αλλάζει με την πρακτική άσκηση σε όλα τα ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο ημερήσιος μισθός θα είναι ίσος με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των ΙΕΚ. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες και μπορούν να εργαστούν σε φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, με ευθύνη του ΙΕΚ στο οποίο φοιτούν.