Σχολεία
Σχολεία

Πόσες απουσίες επιτρέπονται το 2024 στο δημοτικό σχολείο;

Τελικά ξέρετε πόσες απουσίες επιτρέπονται στο δημοτικό σχολείο το 2024 – Τι συμβαίνει αν λείπει πολλές μέρες ένας μαθητής

Σχολεία
Σχολεία

Απουσίες δημοτικό σχολείο 2024: Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Οι απουσίες των μαθητών στα δημοτικά σχολεία παρακολουθείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα mySchool .

Όταν ένας μαθητής κάνει αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς και ενημερώνει τον διευθυντή σχολείου.

Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα με τις απουσίες, αναζητείται ο μαθητής και η οικογένεια του μαθητή μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

Πάντως δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός όσον αφορά τις απουσίες στο δημοτικό σχολείο.