Ποια τα δικαιολογητικά για την επιδότηση πάγιων δαπανών;

Ποια τα δικαιολογητικά για την επιδότηση πάγιων δαπανών;

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,

Τέλος, το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.