Αυτά είναι τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ 2κ 2021

Αυτά είναι τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ 2κ 2021

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/11-3-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εννέα (9) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 10 Αυγούστου 2021 έως και την πάροδο της 19ης Αυγούστου 2021, ημέρας Πέμπτης.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ (https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.045106&_adf.ctrl-state=avfevi9p4_1&_afrLoop=61957234550621882#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.045106%26_afrLoop%3D61957234550621882%26_adf.ctrl-state%3Davfevi9p4_5)