Δείτε τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 8κ 2021

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 8κ 2021 βγήκαν.

Δείτε ποια είναι η διαδικασία και πως μπορείτε να τα δείτε.

Έχει να κάνει με την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, σαράντα ενός θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Όσοι έκαναν την προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ έπρεπε να υποβάλλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόκειται για θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα απασχοληθούν στις εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Όσοι ήταν επιλαχόντες στους πίνακες, έπρεπε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών ήταν μέχρι 25 Φεβρουαρίου.

Επισημαίνεται ότι οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

ΑΣΕΠ 8κ 2021: Τι πρέπει να κάνουν με το παράβολο όσοι έκαναν αίτηση;

Όσοι ήταν επιλαχόντες στους πίνακες, έπρεπε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Όσοι ήταν επιλαχόντες στους πίνακες, έπρεπε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 έως και την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022.

Προσωρινά αποτελέσματα ΤΕ (Προτείνεται το άνοιγμα με Mozilla Firefox)

Προσωρινά αποτελέσματα ΔΕ (Προτείνεται το άνοιγμα με Mozilla Firefox)