ΑΣΕΠ 2Κ 2019: Αυτά είναι τα αποτελέσματα της προκήρυξης

ΑΣΕΠ 2Κ 2019: Αυτά είναι τα αποτελέσματα της προκήρυξης

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ 2019. 491 άτομα πανεπιστημιακής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα βρουν εργασία σε φορείς του υπουργείου υγείας.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ 2019 εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης. (Διαβάστε όλα τα νέα για προκήρυξη ΑΣΕΠ.)

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ 2019 ορίζεται από τη 10η Φεβρουαρίου 2023 έως και την πάροδο της 20ης Φεβρουαρίου 2023, ημέρας Δευτέρας.

Η άσκηση της ενστάσεως της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ 2019, γίνεται με κατάθεση της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ένσταση για την Προκήρυξη 2Κ/2019, Κατηγορία: ΠΕ ή ΔΕ, T.Θ. 14308 Αθήνα, Τ.Κ. 11510

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected]. Για την ένσταση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ 2019, απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.