Πότε θα πληρωθεί το δώρο Πάσχα ναυτικών

Πότε θα πληρωθούν οι άνεργοι ναυτικοί το δώρο Πάσχα 2022;

Τι θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να πληρωθούν λίγο πριν τις γιορτές;

Για το δώρο Πάσχα 2022, κάθε ναυτικός θα μπει στην ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου που είναι www.oikosnautou.gr.

Στο link δώρο Πάσχα ναυτικών 2022, αφού εκτυπώσει το αρχείο μορφής pdf, συμπληρώνει τα στοιχειά του, την υπογράφει και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται ,τα συμπεριλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 και αναγράφει το ονοματεπώνυμο του και τον ΑΜΗΝΑ που η συντομογραφία σημαίνει Αριθμός Μητρώου Ναυτικού.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο Α4. Αιτήσεις χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο Α4. Αιτήσεις χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν τα κάτωθι προκειμένου να πάρουν το δώρο Πάσχα 2022 οι ναυτικοί.

Εκτός της αίτησης, θα πρέπει να υπάρχει η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2017- 2022, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 24/03/2022 καθώς επίσης και την επόμενη κενή σελίδα μετά την τελευταία απόλυση.

Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου και φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο Α4. Αιτήσεις χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Τέλος, σε κάθε τοπικό κατάστημα θα γίνει ΜΟΝΟ αυτοπρόσωπη κατάθεση δικαιολογητικών, και στην συνεχεία οι ναυτικοί θα αποχωρούν χωρίς να περιμένουν την έκδοση της απόφασης. Το δώρο Πάσχα θα πιστωθεί πριν τις γιορτές.