ΕΛΓΑ προσλήψεις 2022: Πως θα γίνει η αίτηση;

Μέσω ΑΣΕΠ θα γίνουν προσλήψεις 130 ατόμων στον ΕΛΓΑ.

Ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι προσλήψεις στον ΕΛΓΑ θα δώσουν εργασία σε 130 άτομα μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των περιφερειακών Υποκαταστημάτων στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις στον ΕΛΓΑ, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Οι προσλήψεις στον ΕΛΓΑ θα δώσουν εργασία σε 130 άτομα μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των περιφερειακών Υποκαταστημάτων στην Ελλάδα.
Οι προσλήψεις στον ΕΛΓΑ θα δώσουν εργασία σε 130 άτομα μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των περιφερειακών Υποκαταστημάτων στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να βάλετε την ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. -Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 -Τ.Κ. 115 10 -ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μ. Ματαράγκα (τηλ. επικοινωνίας: 210 –7490497, 506).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων για τις προσλήψεις ΕΛΓΑ. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.