ΕΟΔΥ προκήρυξη 2021: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση;

Δείτε πως μπορείτε να κάνετε αίτηση για προσλήψεις στον ΕΟΔΥ.

Πως κάνετε αίτηση; Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τις προσλήψεις για το ΚΕΔΥ (Βάρη Αττικής), ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα), ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ ( Ηράκλειο).

Οι προσλήψεις θα γίνουν με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών.

Η πρόσληψη διενεργείται εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά υποβολής της αίτησης.

Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, λαμβανομένου δε ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο εκάστοτε υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του, υπογράφει για την ορθότητα και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων και επικαλουμένων υπ’ αυτόν στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].