ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί 2023: Τι είναι το ερωτηματολόγιο εισόδου και εξόδου;

ερωτηματολογιο εισοδου, εξοδου

Η εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ για το ερωτηματολόγιο εξόδου στο eetaa.gr είναι σημαντική και θα πρέπει να συμπληρωθεί είτε χρησιμοποιήσετε το voucher είτε αποχωρήσετε από το πρόγραμμα.

Μια κίνηση που θα πρέπει να κάνετε και είναι υποχρεωτική

Είναι σημαντική η συμπλήρωση του αλλιώς δεν ενεργοποιείται το κουπόνι μιας και το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή ένωση.

Το ερωτηματολόγιο στο eetaa.gr θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από όλους τους ωφελούμενους, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2022 -2023.

Όπως ορίζει η ΕΤΑΑ στην σχετική πρόσκληση για το πρόγραμμα φιλοξενίας στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, η ωφελούμενη συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο Εισόδου.

Δίνεται η δυνατότητα στον Φορέα/Δομή μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ να ενημερώνεται για την πορεία της υποβολής των Δελτίων Εισόδου και Εξόδου.

Η ΕΕΤΑΑ εφιστά την προσοχή στις ωφελούμενες ότι η σύμβαση θεωρείται ενεργή μόνον με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου εισόδου.

Ποιοι θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο;

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ στο eetaa.gr.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή σε Δομή θεωρείται έγκυρη μόνον μετά την ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου.

Το αντίστοιχο ισχύει και σε περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, όποτε κι αν αυτό συμβεί, όπου τότε οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο Εξόδου και να προσκομίσει στη Δομή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Το απογραφικό δελτίο αφορά στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι, όλα τα δεδομένα στα οποία αναφέρονται οι ερωτήσεις του παρόντος ερωτηματολογίου, αφορούν τον κάτοχο του voucher κι όχι το παιδί που φιλοξενείται στις δομές, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ σε καμία περίπτωση η μητέρα δεν πρέπει να αποκρύπτει την κατάσταση υγείας του παιδιού της, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Δομής.