Πότε πληρώνει το ΙΚΑ τις αναρρωτικές άδειες 2024;

Πότε γίνεται η πληρωμή των αναρρωτικών αδειών 2024 του ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ;

Ανάλογα με την εργασία ή το επάγγελμα του ασφαλισμένου διαφέρουν ανά τέως φορέα ασφάλισης οι προϋποθέσεις χορήγησης.

Για παράδειγμα για το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.

Ποια τα δικαιολογητικά για τις αναρρωτικές άδειες ΙΚΑ;

Πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Αίτηση εκ μέρους του ασφαλισμένου στο πρώην φορέα ασφάλισής του και να τηρούνται οι προϋποθέσεις όπως περιγράφονται παραπάνω.

– Αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού ειδικότητας της πάθησης με έγκριση γιατρούς ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ ή Πρωτότυπη Απόφαση ΑΥΕ ή Πρωτότυπο εξιτήριο που θα φέρει στρογγυλή σφραγίδα.

– Η μη λήψη επιδόματος ασθενείας από άλλο φορέα ασφάλισης μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν θα λάβει το επίδομα ασθενείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία ή ΟΑΕΔ.

– Από τους μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί: Βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία πρόσληψης και ειδικότητα – το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας – και οι μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας. Και εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του μηνός / μηνών της ασθένειας.

– Από τους μη μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι «Κατά το διάστημα της ασθένειας μου, από ….. έως …, δεν είχα εισόδημα από την εργασία μου. Συνοδευόμενη με βεβαίωση περί μη απασχόλησης από τις οικίες επαγγελματικές οργανώσεις. Επίσης φωτοαντίγραφο από το μπλοκ Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. από το οποίο να προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα ασθένειας δεν εξεδόθη φορολογικό παραστατικό.

– Για τους δικηγόρους: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο/η αιτών/ούσα δεν παίρνει πάγια αντιμισθία, χορηγία ή σύνταξη και είναι έγγαμος /η ή άγαμος/η.

– Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης ή εκτύπωση i – banking με το όνομα του δικαιούχου της παροχής /του αιτούντα ώστε να φαίνεται το iban.

Πότε πληρώνεται η αναρρωτική;

Δεν παίρνει αρκετές ημέρες για να γίνει η πίστωση. Για παράδειγμα αν κατατεθούν τα χαρτιά έγκαιρα, θα πάρει μέχρι μία εβδομάδα για να γίνει η πληρωμή.

Οι εργαζόμενοι που, μετά από 10 ημέρες εργασίας, απουσιάζουν λόγω ασθένειας, διατηρούν το δικαίωμα σε μισθοδοσία διάρκειας 15 ημερών, εφόσον βρίσκονται στο πρώτο έτος εργασίας, και για έναν μήνα για τα επόμενα έτη στον ίδιο εργοδότη.

Σε περίπτωση που η ασθένεια διαρκέσει έως τρεις (3) ημέρες, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν το 1/2 του ημερησίου μισθού τους για κάθε μία από αυτές τις τρεις ημέρες απουσίας.

Εάν η ασθένεια υπερβεί τις τρεις ημέρες, για τις υπόλοιπες ημέρες (πέραν των τριών), οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν τις συνήθεις αποδοχές τους, αφαιρώντας το επίδομα ασθενείας που έχουν λάβει ή που δικαιούνται να λάβουν από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.