Πρόστιμο
Πρόστιμο

Κοινωνικός τουρισμός 2024: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Εντός αυτής ή της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται από τη ΔΥΠΑ ότι θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2024.

Γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί άμεσα ο έλεγχος των αιτήσεων ώστε να βγουν τα πρώτα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό 2024.

Στο προσωρινό Μητρώο στα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2024, θα αναγράφονται:

– οι Κωδικοί Αριθμοί Αίτησης όλων των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

– τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους,

– τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο,

– η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο γονείς, μετά τη διαδικασία μοριοδότησης το παιδί θα αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα με την υψηλότερη μοριοδότηση.

Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων καταρτίζεται από τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α.