Πότε
Πότε

Μετεγγραφές φοιτητών 2024: Πότε έρχονται τα αποτελέσματα;

Μετεγγραφές φοιτητών 2024: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα – Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Πότε
Πότε

Ολοκληρώθηκαν οι μετεγγραφές φοιτητών και πολλοί που έκαναν αίτηση αναρωτιούνται για το πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για να ξέρουν αν τελικά θα μετακινηθούν από το τμήμα τους μέσα στο 2024.

Οι μετεγγραφές φοιτητών είναι η διαδικασία μετακίνησης ενός φοιτητή από μια εκπαιδευτική ιδρυματική μονάδα σε μια άλλη.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους, όπως αλλαγή προγράμματος σπουδών, αλλαγή πανεπιστημίου, μετακίνηση σε άλλη πόλη ή χώρα, αλλαγή εκπαιδευτικής κατεύθυνσης και πολλά άλλα.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας μετεγγραφής φοιτητών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη χώρα.

Οι μετεγγραφές φοιτητών για το εκπαιδευτικό έτος 2023 – 2024 ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής έγιναν από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023.

Οι φοιτητές ή οι γονείς τους έκαναν ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Το πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό. Όλες οι ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Παιδείας.

Πρώτα θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα και στην συνέχεια θα δοθεί χρόνος για να γίνουν οι ενστάσεις.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα χρόνια, τα αποτελέσματα για τις μετεγγραφές φοιτητών έβγαιναν στα τέλη κάθε έτους.

Έπειτα μετά από τις ενστάσεις, τον Φεβρουάριο ανακοινώνονταν τα οριστικά αποτελέσματα.

Πως κάνετε αίτηση για μετεγγραφή φοιτητών;

– Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

– Ο αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας και ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα κριτήρια για τα οποία δύναται να μοριοδοτηθεί, και τα αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπου επιθυμεί να μετεγγραφεί.

– Αντίστοιχα, δηλώνει προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας και ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια για τα οποία δύναται να μοριοδοτηθεί, και έως πέντε (5) Τμήματα του ιδίου επιστημονικού πεδίου όπου επιθυμεί να μετακινηθεί.

Δηλώνει τον ατομικό του Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον ατομικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) καθώς και τους Α.Φ.Μ. των γονέων του και τους Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα.

Θα δηλώσει τον ΑΦΜ της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

– Μετά ο αιτών επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) των κατόχων των ανωτέρω Α.Φ.Μ., όπως αυτά αντλούνται από τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. και εμφανίζονται κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης.

– Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής ή μετακίνησης δεσμεύονται επίσης να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων μοριοδότησης.

– Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης, ο αιτών απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο φοιτά προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες.

Τα 11 απαιτούμενα δικαιολογητικά για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης:

Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

– Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησης του αδελφού του.

Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση που ο αιτών φοιτητής δηλώνει τέκνο άγαμου γονέα.

Βεβαίωση Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός ή αδελφή είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, α) φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών Τμήματος Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. Επίσης θα χρειαστεί υπεύθυνη δήλωση του αδελφού που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο εισαγωγής του αιτούντα.

Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2022), καθώς και λογαριασμό Δημόσιας Επιχείρησης και Οργανισμού (ΔΕΚΟ), προς τον σκοπό της απόδειξης του τόπου της μόνιμης διαμονής ων γονέων.

Αντίγραφο του Ε9 των ιδίων ή των γονέων προς τον σκοπό της απόδειξης της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας των ιδίων ή των γονέων.

Πότε είναι οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών κατ εξαίρεση;

Οι κατ εξαίρεση μετεγγραφές, άρχισαν την Δευτέρα (20/11) και μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2023.

Εκείνη την περίοδο μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής – μετακίνησης οι φοιτητές και φοιτήτριες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή (κλικ εδώ).

Διαφορετικά μπορούν να συνδεθούν μέσω του αντίστοιχου link στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (π.χ. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ)