Πως παίρνω το εποχικό επίδομα; Δικαιολογητικά

Πως παίρνω το εποχικό επίδομα; Δικαιολογητικά

Μόνο για τους οικοδομους, θα πρέπει να κάνουν αίτηση στην οποία να δηλώνουν ότι ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου.

Στην ίδια αίτηση θα πρέπει να δηλώνουν ότι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2020,
Επίσης ότι δεν απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς και δεν λαμβάνουν σύνταξη.

Για όλους τους άλλους κλάδους θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στην οποία να δηλώνουν ποιο επάγγελμα ασκούν κατά το 2021, ότι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και δεν λαμβάνουν σύνταξη.

Τέλος οι μουσικοί, χορευτές και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές, Σμυριδορύκτες Νάξου θα πρέπει να προσκομίσουν μόνο βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας.