Πότε ξεκινά η προκήρυξη για τις σχολικές καθαρίστριες 2022-2023

Ξεκινά η προκήρυξη σχολικών καθαριστριών και θα γίνουν αρκετές προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας – Δείτε τι πρέπει να κάνουν όσες ενδιαφέρονται

Εργασία θα βρουν καθαρίστριες σε υπουργεία, φορείς και σχολεία.

Ήδη, τρέχει διαδικασία για την επιλογή 191 καθαριστριών σε δήμους και σχολεία. Να ξέρετε ότι οι προσλήψεις αφορούν απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Καθαριστών Σχολικών Μονάδων.

Θα πρέπει να επισκεφθείτε τον δήμο που ανήκετε και εκεί να δείτε τον πίνακα ανακοινώσεων εφόσον έχουν τοιχοκολληθεί οι προσλήψεις. Άλλη λύση είναι να τις βρείτε στο site κάθε δήμου που ανήκετε.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης, για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο δήμο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου, για πέντε ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν στον οικείο Δήμο Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα προσόντα, οι λοιπές ιδιότητές τους και η εμπειρία τους.

Προκήρυξη σχολικών καθαριστριών 2022
Προκήρυξη σχολικών καθαριστριών 2022

Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν.

Το προσωπικό καθαριότητας θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους ολόκληρης της Χώρας και για την κατανομή του έχει ακολουθηθεί η περσινή εξορθολογισμένη μέθοδος σύμφωνα με την οποία ελήφθησαν διασταυρωτικά στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους Δήμους αναφορικά με το συνολικό εμβαδό της, προς καθαρισμό, επιφάνειας των σχολικών κτηρίων.