Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ 2021 για τις νέες επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΟΕΑΔ 2021 για τις νέες επιχειρήσεις.

Ο ΟΑΕΔ απευθύνει κάλεσμα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση».

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντολή κενής θέσης – δήλωση προτίμησης- αίτηση ελέγχου προϋποθέσεων από τις 22-06-2021 και ώρα 9η πρωινή, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο των αιτήσεων για το ανωτέρω πρόγραμμα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη άνεργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Επίσης ο οργανισμός επισημαίνει πως: «Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι που: – είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, ή είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες β έως ε της ανωτέρω παραγράφου «άτομα σε μειονεκτική θέση».