Προκήρυξη συνοριοφυλάκων 2022: Μέχρι πότε ειναι οι αιτήσεις;

Ξεκίνησε η προκήρυξη συνοριοφυλάκων 2022 για προσλήψεις 250 ατόμων με σκοπό την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην αστυνομία.

Οι υποψήφιοι για την προκήρυξη συνοριοφυλάκων 2022 θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την προκήρυξη θα πρέπει να προσκομίζουν παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 29-05-2022.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αιτήσεις για την προκήρυξη συνοριοφύλακα 2022. Φωτογραφία: Christin Hume

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής για την προκήρυξη των συνοριοφυλάκων 2022.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αιτήσεις για την προκήρυξη συνοριοφύλακα 2022. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.