Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7κ 2022: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

προκήρυξη 7κ 2022, αποτελεσματα

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 7κ 2022. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι τα μόνιμα αλλά τα προσωρινά.

Την ίδια ώρα αναμένονται και άλλα αποτελέσματα από την προκήρυξη που θα δώσει θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία όλης της χώρας.

Θα προσληφθούν 493 γιατροί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Θα είναι μόνιμο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Όσοι απορρίφθηκαν από την προκήρυξη 7κ 2022, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που είναι σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη 7κ/2022. Εύκολα μπορείτε να μπείτε στο asep.gr και από εκεί να μεταβείτε στα αποτελέσματα, κάνοντας το login.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων ήταν μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Ένσταση για την Προκήρυξη 7Κ/2022, Κατηγορία: Π.Ε., T.Θ. 14308 Αθήνα, Τ.Κ. 11510.

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected].

Θα πρέπει να ξέρετε ότι για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Ο ενδιαφερόμενος θα βρει παράβολο ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Υπάρχει βέβαια και στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 7κ 2022 αναμένεται να βγουν μέσα στις επόμενες ημέρες.