Προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων 2023: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Νέα προκήρυξη έχει βγει για 224 μόνιμες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων 2023.

Υπάρχουν θέσεις εργασίας στα δικαστήρια όλης της χώρας.

Θα προσληφθούν 224 εκπαιδευόμενα άτομα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην ΕΣΔΙ, ως μόνιμο προσωπικό στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Όσοι κάνουν αίτηση για την προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η αίτηση συμμετοχής για την προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων, έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων.

Θα πρέπει να δηλώσουν μόνο μία κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν.

Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη δικαστικών υπαλλήλων 2023

Μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2023, πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις. Ο διαγωνισμός θα γίνει Οκτώβριο και Νοέμβριο και τα αποτελέσματα από την προκήρυξη των δικαστικών υπαλλήλων 2023, ενδέχεται να βγουν πριν το τέλος του 2023.