Αυτή είναι η προκήρυξη για την πυροσβεστική 2021

Αυτή είναι η προκήρυξη για την πυροσβεστική 2021

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) θέσεις εργασίας και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

Πληροφορικής και Επικοινωνιών – 38 θέσεις
Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) – 43 θέσεις
Μετεωρολογίας – 19 θέσεις
Νομικής – 18 θέσεις
Οικονομικών – 32 θέσεις
Να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους στην προκήρυξη θα υποβληθούν σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS),γραπτές εξετάσεις καθώς και σε ατομική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπροςπίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτή και την υποβάλλουν.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και από ώρα 08:00΄ έως και την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021, έως ώρα 14:00, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης υπεύθυνης δήλωσης.

Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης