Προκήρυξη στο λιμενικό 2022 χωρίς εξετάσεις: Πότε ξεκινά;

Πήρε ΦΕΚ η νέα προκήρυξη για το λιμενικό

Θα έχουν την ευκαιρία να βρουν εργασία οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών. Μέσα από την προκήρυξη στο λιμενικό, θα γίνει απευθείας κατάταξη Αξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα – ΕΛΑΚΤ.

Θα μπορούν να κάνουν αίτηση για το λιμενικό οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να βρουν εργασία στο λιμενικό θα πρέπει:

-Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

-Να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2022

-Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος

-Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

-Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι

-Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας

-Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό

-Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι

-Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων

-Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)

-Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

-Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

-Να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις

Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί εκατόν δέκα και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.