Προσλήψεις χωρίς πανελλήνιες στην αστυνομία 2023

προσληψεισ αστυνομια 2023

71 συνολικά προσλήψεις θα γίνουν αυτό το διάστημα στην αστυνομία.

52 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ποια τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Σε προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά η Ελληνική Αστυνομία για το τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Κομοτηνής.

Ειδικότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε την πρόσληψη πενήντα δύο ατόμων βοηθητικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι προσληφθέντες θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης δοκίμων αστυφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής.

Όπως επισημαίνεται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από το Σάββατο 19 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία της Υπηρεσίας στο 7οχλμ.Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης, Δευτέρα-Παρασκευή 08.00 ́- 14.00 ́ και Σαββατοκύριακα, 08.30 ́-12.30’, είτε να αποστείλουν την αίτηση τους μαζί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά.

Νέες προσλήψεις στην ΕΛΑΣ στο τμήμα δοκίμων Νάουσας

Ανακοίνωση έγινε για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 19 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας.

Εδρεύει στο Δήμο Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας, 2ο χιλ Ε.Ο. Νάουσας – Αγ.Νικολάου, Τ.Κ. 59200 – Νάουσα, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας, υπόψη Ανθ/μου ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Δημήτριου (τηλ. επικοινωνίας: 2332052361).