Προσλήψεις στο δημόσιο 2022: Που γίνονται αιτήσεις;

Χιλιάδες προσλήψεις γίνονται αυτή την περίοδο στο δημόσιο.

Πρόκειται για προσλήψεις στο δημόσιο μόνιμου και εποχικού προσωπικού που κατανέμονται σε όλη την χώρα.

Αυτή την περιόδο γίνονται προσλήψεις στον στρατό. Πρόκειται για 1.639 προσλήψεις ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς, στην Πολεμική Αεροπορία, στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

565 άτομα θα βρουν μια θέση μιας και τρέχουν και άλλες προσλήψεις στο δημόσιο, για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις στην ΕΑΒ με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Οι προσλήψεις στο δημόσιο 2022 τρέχουν μιας και θα βρουν εργασία 250 συνοριοφύλακες που θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι προσλήψεις στον ΕΛΓΑ θα δώσουν εργασία σε 130 άτομα μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των περιφερειακών Υποκαταστημάτων στην Ελλάδα.

Τέλος υπάρχουν και οι προσλήψεις δημοσίου στον ΕΛΓΑ όπου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. -Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 -Τ.Κ. 115 10 -ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 210 –7490497, 506).