Πυροσβεστική προκήρυξη 2024: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Τους πρώτους μήνες του 2024, βγαίνουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη της πυροσβεστικής

Πυροσβεστική προκήρυξη 2024: Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα;
Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη της πυροσβεστικής 2024

Λίγο πριν την εκπνοή του 2023, ανακοινώθηκαν οι αιτήσεις για προσλήψεις μέσα από την προκήρυξη της πυροσβεστικής 2024.

Θα γίνει πρόσληψη εξακοσίων πενήντα ατόμων. Από την προκήρυξη της πυροσβεστικής 2024, θα βρουν εργασία πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων επταετούς θητείας.

Από τις προσλήψεις της πυροσβεστικής 2024 θα βρουν εργασία 620 άτομα ως τεχνικό προσωπικό και 30 άτομα ως γεωπόνοι ή δασολόγοι.

Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς (7) θητείας, μέσω των παρακάτω μορίων.

Ποια ήταν τα προσόντα για την προκήρυξη της πυροσβεστικής;

Δείτε ποια ήταν τα προσόντα για την προκήρυξη της πυροσβεστικής 2024.

α. Θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, άντρες και γυναίκες.

β. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην
πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου.

δ. Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού Τεχνικού Προσωπικού, να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Εξαίρεση αποτελούν οι πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης και οι κάτοχοι πτυχίου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ, ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ. Όσον αφορά την ηλικία τους, θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους.

ε. Θα πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς (ΟΠΛΑ).

στ. Θα πρέπει να μην έχουν κάνει τατουάζ, σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, και να φαίνεται όταν φορούν την στολή.

ζ. Θα πρέπει να έχουν ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του Πυροσβεστικού έργου.

η. Οι άνδρες υποψήφιοι, απαραίτητο να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα
ανυποταξίας.

ι. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγω ανάκλησης διορισμού εξαιτίας κωλύματος.

ια. Για όσους έχουν προσληφθεί στο Π.Σ. ως Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί λόγω προσκόμισης ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ιβ. Για τους εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, να μην έχουν χάσει την ιδιότητα τους

ιγ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ιδ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ιε. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή
μερική).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη διαγωνισμού για τις προσλήψεις στην πυροσβεστική 2024.

Αυτή ήταν η αίτηση για τις προσλήψεις στην πυροσβεστική 2024.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη της πυροσβεστικής 2024

Οι αιτήσεις για την προκήρυξη της πυροσβεστικής 2024, έγιναν μέχρι το τέλος του 2023. Τα αποτελέσματα, αναμένονται να βγουν τους πρώτους μήνες του νέου έτους. Πληροφορίες λένε ότι θα έχουν βγει μέχρι τον Μάρτιο 2024.