Σχολικοί νοσηλευτές 2022: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;

Θα πρέπει να εκδώσουν και να συμπληρώσουν στην αίτηση τους, παράβολο τριών ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλουν το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου. Εάν δεν το καταβάλλουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Την ίδια ώρα τρέχει και άλλη μια προκήρυξη, η 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ όπου θα προσληφθούν την επόμενη σχολική χρονιά στα σχολεία όλης της χώρας ως αναπληρωτές και οι απόφοιτοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι.

Να σημειωθεί ακόμα ότι όσοι Ψυχολόγοι θέλουν να συμπεριληφθούν στους νέους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ από τις 4 Μαΐου έως τις 23 Μαΐου 2022.

Α/2022 Η προθεσμία για την ανάρτηση δικαιολογητικών θα είναι -πιθανότατα- από 4 έως 25 Μαΐου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Για την ηλεκτρονική αίτηση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την αίτηση στο ΑΣΕΠ και μετά την ανάρτηση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, καθώς στην αίτηση που θα γίνει στο ΟΠΣΥΔ θα υπάρχει πεδίο στο οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας στο ΑΣΕΠ.