Ιούλιος 2021 ιδιωτικό τομέας: Τι θα γίνει με την τηλεργασία

Τι προβλέπεται για την τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα;

Για τις ιδιωτικές επειχειρήσεις η λειτουργία θα γίνει με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Υποχρεωτική είναι η προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

Τέλος, το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο 20%.