Πότε ανοίγουν οι τροποποιητικές δηλώσεις 2023;

τροποποιητικεσ δηλωσεισ 2023

Με τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα μπορούν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στις αρχικές φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν για το έτος αυτό.

Όπως επισημαίνονταν αν ο φορολογούμενος υπέβαλλε τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείτο ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Εάν όμως το φυσικό πρόσωπο δεν υπέβαλλε εμπρόθεσμα την τροποποιητική θα πληρώσει το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Η νέα δήλωση που προκύπτει μετά τις τροποποιητικές δηλώσεις, αντικαθιστά την αρχικά υποβληθείσα φορολογική δήλωση και από τη στιγμή που υποβάλλεται εμπρόθεσμα εξομοιώνεται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. Για τον λόγο αυτό δεν επισύρει κανένα χρηματικό πρόστιμο.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να έχουν προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι στο εκκαθαριστικό σημείωμα (στην πράξη προσδιορισμού του φόρου) που εκδίδεται και αναρτάται στο σύστημα TAXISnet αμέσως μόλις υποβληθεί οριστικά μια εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής.

Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μπορούν να υποβληθούν –χωρίς πρόστιμο – έως τις 30 Ιουνίου 2023.