ΥΠΑ προκήρυξη 2023 αίτηση: Έρχονται μόνιμες προσλήψεις

υπα προκηρυξη 2023

Η προκήρυξη θα δώσει εργασία σε 141 άτομα. Απαραίτητα προσόντα είναι η πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση.

Εργασία θα βρουν οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και θα εργαστούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ονομάζεται και Υ.Π.Α. και στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι κατηγορίες για την προκήρυξη ΥΠΑ 2023

Η πρώτη κατηγορία που είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα δώσει εργασία σε ενενήντα έξι άτομα.

Η δεύτερη κατηγορία που είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης θα δώσει εργασία σε σαράντα πέντε επιτυχόντες.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα για την ΥΠΑ προκήρυξη 2023, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες.

Η σωστή συμπλήρωση της αίτησης για την ΥΠΑ προκήρυξη 2023, είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη ΥΠΑ 2023

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών για την προκήρυξη ΥΠΑ 2023, αρχίζει στις 28 Αυγούστου και ώρα 08:00 και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 14:00.